Tiêu chuẩn đồ vải sạch trong bệnh viện

03/09/2016

1)   Đồ vải phi được giặt khử khun tại khoa Kim soát nhiễm khun (KSNK) đt c tiêu chun dưới đây:

     -    Không có mùi i, không có vết bẩn nhìn thy được.

    -    Khô.

    -    Không thủng rách.

    -    Đủ khuy, dây buộc.

    -    Qun áo nhân viên phi được là phng trả bng mc áo.

    -    Ga tri giường được phng, không nhăn nhúm.

2)   Đồ vải sch khi vn chuyn phi được gói kín (tr đồ y phục được trả bng mc áo) và được vn chuyn bng xe sạch.
3)   Đồ vải sạch đưc lưu giữ bo qun trong tủ/kho đồ vải sạch cho tới khi sử dụng.
4)   Đồ vải phục vụ phu thuật, thủ thuật được đóng gói theo bộ được phát ra dưới dng vô khun.

Nhà giặt bệnh viện không đúng chuẩn

 

QUY TRÌNH HUỶ VÀ DỰ TRÙ ĐỒ VI

 

Nhm đm bo cung cấp đủ đồ vi (ĐV) đt tiêu chun cho các hot đng chuyên môn phòng ngừa ô nhiễm cho nhân viên y tế, bnh nhân, thân nhân và môi trưng trong quá trình thu gom, vận chuyn và xlý đồ vi bn.


 

Đồ vải đã được giặt sạch và khử khuẩn

II)  Phm vi áp dụng      

Khoa Chống nhiễm khun (CNK), Phòng Điu dưỡng trưng, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Hành chính qun tr.

III) Quy đnh c th

 

1. Tiêu chuẩn đvải cần hu

-    Quá cũ nát, không đm bảo thm m.

-    Rách không sửa chữa được.

-    Thay đổi màu sắc, loang lổ không thể khc phục được.

-    Không đúng quy cách, không đáp ng nhu cầu chuyên môn.

-    Y phục đã sử dụng trên 3 năm.

2. Quy trình hu đ vải: Hàng quý bnh viện thành lập Hội đồng hu đồ vải thc hiện hu

    Đồ vải theo quy trình sau:

a) Hy đồ vải đnh k

-  Điu dưỡng trưng, thủ kho đồ vi Khoa Kim soát nhiễm khun n c vào tiêu chun đồ vải hulp danh sách chủng loi số lượng đồ vải cần hu kèm theo tờ trình thành lp Hội đồng hu đồ vải gửi Ban giám đốc. Đồ vải được hy định k 3 tháng/ln

Ban giám đc ra quyết định thành lập Hội đồng huỷ đồ vải, gồm Pgiám đốc phụ trách kinh tế, Phòng Tài cnh kế toán, phòng Hành chính qun trị khoa Kim soát nhiễm khun.

-   Hội đồng tiến hành huỷ đồ vải: Kim tra thc tế, quyết định chủng loại số được hu, quyết định phương thức huỷ (đốt, sử dụng vào mục đích khác hoc thanh lý và nộp tin vào phòng TCKT), lp biên bn hu đồ vải.

-   Căn c vào biên bn hu đồ vải, Điu dưỡng trưởng khoa Kiếm soát nhiễm khun lập dự trù bổ sung lượng đồ vải hu.


IV) Trách nhiệm

1) Khoa Chống nhiễm khun: lp kế hoạch hy đồ vải.

2) Phòng Tài chính kế toán, nh chính quản tr: Phối hợp khoa Chống nhiễm khun tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình hủy, dự trù đồ vải.


Tham khỏa nhà giặt chống nhiễm khuẩn Bệnh Viện Quốc Tế

Trang 9 / 10 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »